100. Peter Hansen Wolf 1883-1914

Født i Vibøge, Lysabild sogn den 10.06.1883. Død den 13.10.1914 i Frankrig. Reservist. Reserve-Infanteri-regiment Nr. 84. 7. kompagni.

Peter Wolf.

Heimdal 27.10.1937.

Skolekammeraten Jacob Nissen, som udvandrede til USA i 1908. Privat foto.

Tysk lazarettog 1914. Foto: Internettet.

Dybbølposten den 22.01.1915.

Dybbølposten den 23.02.1923.

Hans Chr. Schmidts medlemskort i DSK.

Hans Christian og Anne Maries grav på Lysabild Kirkegård. Foto: 100helte.dk.

Peter Wolf var søn af Jørgen Hansen Wolf og Sophie Cathrine, født Jacobsen. Faderen havde en gård i Vibøge, der havde været i slægtens eje i flere generationer. Moderen var født i Sundsmark i Ulkebøl sogn.

Forældrene blev gift den 26.10.1877 i Lysabild kirke. Faderen var i flere år kommuneforstander i den lille kommune Vibøge-Fjelby (Gemeinde Wiby-Fjelby). Faderen døde i 1913 og moderen i 1937.

Gården på Vibøgevej 3, hvor Peter Wolff blev født. Foto: Lysabild Sognearkiv.

Peter Wolf var født den 10.06.1883 og blev døbt 4. juli i Lysabild. Hans faster Anne Marie, der var gift med Jens Andersen i Kobbertoft, var den ene af fadderne.

Peter gik i skole i Lysabild hos lærer Jens Grevsen, der skrev mange små beretninger om begivenheder i sognet. Blandt andet optegnede han hvem af hans elever, der faldt i krigen. Ud over Peter drejede det sig om 32 unge mænd født mellem 1879 og 1899.

En del af Jens Grevsens erindringer blev år 2000 udgivet af Lysabild sognehistoriske Forening: ”Alsisk egnshistorie. Lysabild sogn op til 1918.”

Peter blev konfirmeret i 1898 sammen med 11 andre drenge, der måske alle blev indkaldt som soldater, da krigen brød ud. Tre af dem faldt. En af konfirmanderne, Jacob Jørgensen Nissen, var dog udvandret til Salinas i Californien i 1908. Han deltog måske i 1. Verdenskrig på amerikansk side?

Da han var 20 år var Peter til session i 1903. Desværre er der ikke adgang til sessionsprotokollen for Vibøge for den årgang.

Han er sikkert blevet indkaldt til at aftjene værnepligt eller måske blevet tilknyttet Landsturm mit Waffe, en slags hjemmeværn med årlige øvelser. Måske fik han lige som mange andre fra den årgang udsættelse de første år.

En af faderens brødre og måske flere fra familien var udvandret til Amerika. Ifølge en avisnotits i den dansk-amerikanske avis ”Den danske Pioneer” fra 1907 døde farbroderen ugift, og efterlod en større arv.

En fætter i Amerika ønskede, at nogle af arvingerne fra Sønderjylland skulle rejse til Amerika og hjælpe med at dele arven, der bestod af en farm med mange køer og heste, så Peter Wolf og hans fætter Peter Andersen, der var søn af Peters faster og onkel i Kobbertoft, rejste til South Dakota. 

Desværre fremgår det ikke nærmere af artiklen hvordan rejsen gik og hvor meget de arvede.

Udklip fra Den danske Pioneer den 15.08.1907.

Den 04.09.1909 blev Peter gift med Kjerstine Cathrine Hansen, der var født den 14.06.1883 i Lebøl, Tandslet sogn. Hun var datter af Hans Hansen og Anne Marie Kirstine født Andersen. Den ene af forloverne var Peter Hansen Nør fra Lysabild, der var gift med Peters søster Christine Marie.

Kort efter krigen var brudt ud blev Peter indkaldt som menig soldat i Regiment nr. 84, et af de regimenter, hvor mange sønderjyder gjorde tjeneste i krigen.

Han har været med i kampene i Belgien ved marchen ind i  Frankrig.

Ifølge omtaler i aviser blev han den 02.10.1914 hårdt såret af et skud i lungen i kampe ved Noyon i det nordlige Frankrig.

Ti dage senere havde han det så meget bedre, at han skulle transporteres med tog til et lazaret i Tyskland, men familien i Vibøge hørte ikke mere fra ham.

I januar 1915 kom der ifølge avisen Heimdal oplysning om, at han var død den 13.10, da toget var i Maubeuge.

Men først i august 1915 kom der officiel meddelelse om dødsfaldet fra kommandanten for det kongelige preussiske Regiment nr. 84 til kommuneforstanderen i Lysabild.

Så længe levede familien derhjemme i uvished.

Den 22. januar 1915 blev der bragt et indlæg i avisen Heimdal:

 -" Gaardejer P. H. Wolf fra Viby paa Als blev indkaldt i Begyndelsen af September Maaned og var derpaa med som Landeværnsmand i Frankrig. Han blev haardt saaret den 2. Okt. i Omegnen af Noyon ved et Skud i Lungen, men allerede den 12. Oktober som saa vidt ved Helbred, at han kunde transporteres, ført med et Lasarettog til Tyskland. Siden den Dag savnedes der if. “S.Z.” Underretning om ham, saa at hans Familie i en helt Fjerdingaar har maatte leve i Uvished med Hensyn til hans Skæbne.

Nu er det endelig, efter mange Undersøgelser lykkedes at erfare, at Wolf den 13. Oktober i Maubeuge er bleven udladet af Toget som død.

Hans sager afgivne til Banegaardskommanturen dersteds. Wolf var 32 Aar gammel og efterlader Enke og to smaa Børn. Hans for 2 Aar siden afdøde Fader, der var Kommuneforstander i Viby, havde været med i Krigen 1870-1871."

Af Jørgen Flintholm Hansens lister over faldne sønderjyders gravsteder på fremgår, at Peter Wolf er gravlagt på soldaterkirkegården Le Cateau i St. Quentin i Frankrig. Kirkegården, der er delt i to afdelinger med både tyske og britiske grave, blev oprettet i august 1914.

Den blev brugt under hele krigen og 1921-1923 blev mange grave fra nærliggende steder, bl.a. Maubeuge, flyttet til kirkegården.

Peter Wolfs grav er i blok 4, nr. 264.

Le Cateau Soldatenfriedhof.

I Lysabild fik han sit navn på mindestenen med de faldne fra sognet og desuden bag på den gravsten, der var sat over hans fader, der døde 1913, og hvor hans mors navn også blev sat, da hun døde 1937.

Gravstenen var udsmykket med en stor sort engel, som nu er anbragt i kirkens våbenhus, men gravstenen står fortsat på forældrenes gravsted på kirkegården, nær lågen til præstegården.

Den sorte engel som var placeret på Peter Wolfs forældres gravsten. Englen står nu i kirkens våbenhus. Foto: Yesterdaysfoto.dk

Peter Wolf har også fået sit navn på Marselisborg-monumentet. Foto: 100helte.dk

Peter Wolf og hustruen Kjerstine fik tre døtre. Den ene døde få måneder gammel:

Sophie Cathrine, blev født den 11.05.1910, hun var opkaldt efter sin farmor, der var den ene af fadderne ved dåben den 02.06 i Lysabild. 

I 1924 da hun var 10 år gammel, var hun udset til at overtage slægtsgården i Vibøge. Ifølge en artikel i Dybbøl Posten den 23.2.1924, havde det ældste barn i henhold til en forordning fra 1777, der fortsat var gældende i Sønderjylland, arveretten til en selvejergård mod en affindelsessum på 2/3 af gårdens værdi og en aftægtsydelse til moderen. 

Ved Folketællingen i 1925 var hun tjenestepige hos moderen i Majbølrøj i Hørup sogn. Hun blev dog i 1925 konfirmeret i Tandslet kirke, så måske da hun da været ude at tjene et andet sted.

Det fremgår af degnens indførsel i kirkebogen, at faderen var faldet i kirkebogen.

I 1929 tjente hun i præstegården i Lysabild, her døde hun juleaftensdag 1929, kun 19 år gammel, så det blev lillesøsteren, der overtog gården i Vibøge.

Anne Marie, født den 19.03.1912 blev opkaldt efter sin mormor, der var den ene af fadderne. Hun døde 9 måneder gammel den 20.12.1912.

Anne Marie, født den 20.09.1914 blev ægteparret sidste barn. Da var krigen brudt ud og faderen var indkaldt, så det var jordemoderen, der anmeldte fødslen til kommuneforstanderen, fordi faderen var ”zur Zeit zur Militär eingezogen”. Denne datter kom til at hedde Anne Marie ligesom søsteren, der var død to år før. Hun blev døbt den 28.10.1914. Degnen har i kirkebogen skrevet, ”der Vater war im Kriege.” At han var død to uger før havde familien endnu ikke fået underretning om. Farmor, morfar og mormor var faddere ved dåben.

Ved Folketællingen i 1925 boede hun og søsteren i Majbølrøj i Hørup sogn hos moderen og stedfaderen, og deres to små drenge Hans og Peter.

Anne Marie blev konfirmeret i Lysabild kirke i 1928, hun har måske boet hos farmoderen i Vibøge.  Ved Folketællingen i 1930 var hun tjenestepige hos gårdejer Johan Davidsen i Lysabild.

I december 1932 blev hun forlovet med Hans Christian Schmidt fra Vibøge. Forlovelsen blev omtalt i avisen Der Nordschleswiger den 14.12.:

 

Hans Schmidt var født den 03.06.1910 som søn af Christen Christensen Schmidt og Anne Cathrine , født Clausen Kock. Faderen havde også været soldat i krigen, og modtaget jernkorset af 2. klasse. Han var medlem af DSK-foreningen i Lysabild.

De blev gift i december året efter og overtog hendes barndomshjem Vibøgevej 3. Gården havde været bortforpagtet. Farmoderen boede i aftægtsboligen frem til hendes død 1937. Hans C. Schmidt døde i 1984 og Anne Marie i 2003.

Peter Wolfs enke Kjerstine Marie giftede sig den 08.08.1922 i Tandslet Kirke med Christian Petersen, der var født i Mindtebjerg i Hørup sogn den 03.07.1890.

Christian havde også været med i krigen. Det fremgår af en tabsliste fra 1916, at han var blevet lettere såret. Den ene af forloverne var hans bror Peter, der blev meldt savnet i august 1916 og senere oplyses det i tabslisterne, at han var i fangenskab.

Kjerstine og Christian overtog en gård i Majbøjrøj i Hørup sogn, de fik to sønner, Hans født i 1922 og Peter født i 1924.