91. Mathias Rasmussen 1885-1916

Født i Guderup i Egen sogn den 16.01.1885. Død den 12.02.1916 i Houthoulst, Belgien.  Ersatz-Reservist. Reserve-Infanterie-Regiment nr. 215, Maschinen-Gewehr-Kompagnie.

Mathias Rasmussen.

Regimentskirkegården i Houthoulster, hvor Mathias er begravet. Foto: Internettet.

Mathias´død blev omtalt i aviserne, mest udførligt i Heimdal den 22.02.01916.

Mathias`navn kom med i Marselisborgmonumentet og på mindestenen ved Lysabild kirke (begge steder med lidt forkerte datoer). Foto: 100helte.

Soldaterkirkegården i Morisel. Foto: Internettet.

Ovenfor:  Heimdal den 26.01.1945. Th. Jørgen Hansen Johnsen. Foto: Post og Telegrafmusset.

Mathias Rasmussen blev født den 16.01.1885 i Guderup i Egen sogn, søn af Christen Rasmussen, inderste i Guderup og Mette Catrine, født Mathiasen.

Faderen betegnes også som klodsmager – dvs. han lavede træsko. Forældrene var blevet viet i Egen Kirke den 30.03.1882.

Mathias gik i skole i Guderup og blev konfirmeret i Egen kirke 1899.

Han har været til mønstring i 1905. Der er desværre ikke adgang til sessionsprotokoller for Als for årgang 1885, måske blev han indkaldt til Landsturm mit Waffe – en slags hjemmeværn – som så mange andre i de år.

Den 15.03.1910 blev han i Lysabild kirke gift med Kathrine Marie Johnsen. Hun var født i Hørup den 29.11.1882 som datter af møller Christen Hansen Johnsen og Anne Kathrine Madsen.

Den 06.06.1910 fik de en søn, deres eneste barn. Han kom til at hedde Christen ligesom begge bedstefædrene.

Mathias blev indkaldt i februar 1915 og døde den 02.02.1916 på reserve-lazaret nr. 76 Houthoulst efter han tre dage før var blevet hårdt kvæstet af granatsplinter i venstre brystside.

Meddelelsen om dødsfaldet er registreret i personregistret for Lysabild den 10.03.1916. Her fremgår, at han tilhørte Reserve-Infanteri-Regiment nr. 215, Maskingeværkompagniet.

Han blev begravet på regiments-kirkegården Houthoulster Wald.

Peter Andresen Andersen fra Lysabild, der selv mistede to sønner i krigen, skrev i november 1917 et mindeblad om Mathias. Her fremgår, at han blev indkaldt den 01.02.1915 og blev sendt til fronten den 01.05.1915:

Peter Andresen Andersen skriver:

" Mathias Rasmussen blev født den 16. Januar 1885 i Guderup. Han var normalt begavet og udviklet. Han viste tidlig Tegn til at han var i Besiddelse af store Evner til at skære ud i Træ; hos en Lærer i Egen fik han yderligere Uddannelse deri, saa at dette efterhaanden optog al hans Fritid. Han blev konfirmeret Palmesøndag i Egen Kirke Aar 1899.

Efter sin konfirmation tjænte han flere forskjællige Steder og sidst her i Lysabild Sogn.

Udskærings-Arbejdet var dog det der stadig optog hans Tanker og hans Fritid. Naar man seer hans Arbejder saasom Præsenterbakker, Reoler, Billedrammer og meget mere, og seer den deri nedlagte Energi og store Akuratesse - han arbejdede altid efter selvudarbejdede Tegninger - kan man kun beklage at han ikke fik disse sine Evner udviklet paa en for det Almindelige bedre Maade.

Han blev indkaldt til Soldat i Februar 1915 og kom til et Infanteri Regiment i Lybæk; blev senere uddannet til Maskingevær-Afdelingen, og som "Fahrer" ved en saadan Afdeling kom han i Juni til Fronten i Flandern.

Krigen stod stadig for ham, som noget frygteligt rædselsfuldt Noget; noget som han var meget bange for.

Hans Kone besøgte ham i Lybæk 10 Dage før han skulle til Fronten og da, fortæller hun, tog han Afsked med hende og sagde til hende, at han troede gandske bestemt, at han aldrig mere kom hjæm, og paalagde hende i mange Enkeltheder hvorledes hun skulle opdrage deres lille Søn og hvorledes hans (Sønnens) Arv skulle udredes o.s.v.

Noget lignende skrev han ogsaa næsten samtidig til sine Forældre i Guderup.

Det var en tung Afsked Mand og Hustru tog med hinanden der i Lybæk. En Dag, siger Konen som hun aldrig glemmer.

Fra Flandern skrev han i et Brev til Pastor Langlo i Lysabild, blandt Andet saaledes: som ved et Under slap jeg endnu denne Gang fra det med Livet. Granaten slog ned iblandt os, og de fleste af mine Kammerater maatte bøde med Livet. Det har jo altsaa ikke været Guds Villie at jeg denne Gang skulde bortkaldes. Vorherre er min Trøst og mit Haab.

En af hans bedste Kammerater var Smed M. Jacobsen fra Avnbøl, og han har meddelt M. Rasmussens Hustru om Mandens Død. Han blev haart saaret af en Granatsplint den 9. Februar 1916; kom tilbage paa et Feldt-Lazaret, hvor hans døde af sine Saar den 12. Februar.

Efter at han var saaret, var han strax klar over at han maatte dø, men det forskrækkede ham ikke. Han bad om at hilse hans Kone og Barn, og sige hende, at han i Troen paa sin Herre og Frelser gik hjæm til sin himmelske Fader.”

Mathias`navn kom med i Marselisborgmonumentet og på mindestenen ved Lysabild kirke (begge steder med lidt forkerte datoer).

Hans enke, Kathrine Marie, og deres søn Christen, blev i første omgang boende i Lysabild. I folketællingen 1921 arbejdede Katrine Marie hos naboen gårdejer Peter Jørgensen (Lysabildgade 65).

Sønnen Christen blev konfirmeret i Lysabild kirke i 1924. Han skrev en hilsen i en medkonfirmands poesibog:

Poesibog. Privateje.

Ved folketællingerne i 1925 og 1930 var Katrine Marie flyttet til Havnbjerg, og Christen var i lære som mekaniker i Hundslev i Notmark sogn.

Han var til session 1930, i protokollen står der Livg., så måske aftjente han sin værnepligt i livgarden.

Kathrine Marie døde 1933, kun 50 år gammel, og hun blev begravet i Hørup, hvor hendes far stadig boede.

Sønnen Christen døde 1978, da boede han i Roskilde.

Hårdt ramt familie

Både Mathias og hustruen Kathrine Marie, havde flere slægtninge, der døde som krigsdeltagere.

Mette Cathrine, Mathias´søster, blev født den 25.12.1890 og blev konfirmeret 1905.

Den 28.03.1913 blev hun i Egen kirke gift med Johannes Robert Breum, der var født i Gammel Haderslev den 11.06.1887.

Begge fædre var forlovere. Johannes blev konfirmeret i Bjolderup og blev senere ansat som telegrafarbejder i Guderup. Han skulle møde en af de første mobiliseringsdage og faldt allerede den 06.09.1914 i Esternay i Frankrig. Han blev begravet på kirkegården i Connantre i Frankrig.

 

Connantre Soldatenfriedhof. Foto: Internettet.

Jørgen Nielsen fra Guderup har 1918 skrevet et mindeblad om Johannes. Det fremgår her at Johannes to brødre også var krigsdeltagere, den ene af dem faldt.

Jørgen Nielsen skriver:

” Johannes Robert Breum, gik i Landsbyskolen i Bollerslev til sin Konfirmation, hvorefter han der agtede at gaa Postveien, blev ansat i nogle Aar ved Telefonarbeidet. Efter naaet Soldatertid aftjente han i to Aar sin Militærpligt ved Infanteriet i Schrimm i Posen, hvorfra han hjempermiteredes som Underofficer.

Efter endt Soldatertid ansattes han ved Postagenturet her i Guderup som Brevbærer. Som saadan var han meget afholdt og agtet og velset her paa Egnen.

Den 28. Marts 1913 giftede han Pigen Mette Cathrine Rasmussen her fra Sjellerup, men hvem han stiftede et ret pænt Hjem og levede lykkelig i barnløst Ægteskab til Krigens Udbrud.

Som underofficer mødte han den 3. Indkaldelsesdag og gjorde hele Opmarsen gennem Belgien og Nordfrankrig med, og allerede den 6. September 1914 i Slaget ved Esternay erklæredes han for falden.

Hans unge sørgende Enke, sørger nu over en elsket og god Ægtefælle.”

Johannes blev mindet med en sten på kirkegården i Egen.

Hans bror Heinrich Christian Breum var også flyttet fra Haderslev til Als.

Han blev i Havnbjerg kirke den 14.10.1910 gift med Maria Blaudzun, der var født den 07.04.1889 i Rusland. Da han blev indkaldt, boede han med kone og lille datter i Himmark i Svenstrup sogn. Han faldt den 03.09.1916 i Berny, Epenancourt, Frankrig.

Han blev begravet på kirkegården i Béthencourt-sur-Somme.

Johannes Robert Breum og hans mindesten på kirkegården i Egen. Foto: Den storekrig1914-1918.

Tv. Heinrich´s navn på mindestenen på Svenstrup Kirkegård. Th. Brødrenes navne på Marselisborg-monumentet. Foto: 100helte.

Også Kathrine Maries 2 brødre, Christian og Jørgen, var med i krigen:

Christian Hansen Johnsen blev født i Hørup 16.05.1885. Han faldt i Frankrig 04.04.1918 og ligger begravet på kirkegården i Morisel nær byen Amiens, Frankrig.

Han fik sit navn med på mindestenen på kirkegården i Hørup og i Marselisborgmonumentet i Aarhus.

Tv. Christians navn på mindestenen på Hørup Kirkegård. Tv. navnet på Maselisborg-monumentet. Foto: 100helte.

Jørgen Hansen Johnsen var født den 18.09.1889, også han var krigsdeltager. Ved Folketællingen i 1921 boede han med sin kone Anne Christine Brügge i Brandtsgade i Sønderborg, og det fremgår af skemaet, at han den 01.10.1918 var soldat i Berlin.

Han blev efter genforeningen ansat ved Post- og Telegrafvæsenet. I 1937 var han ansat som postassistent i Aabenraa og var med til at starte en lokal afdeling af DSK-foreningen. Han var kasserer i lokalafdelingen.

Han døde 1945 kun 55 år gammel.