78 Jens Jørgensen Møller 1894-1917

Født den 05.04.1894 i Neder Lysabild, Lysabild sogn. Død den 30.10.1917 i Belgien. Gefreiter. Infanteri-Regiment Nr. 463, 4. kompagni.
 

Jens Jørgensen Møller.

Kort fra Folketællingen i 1885, hvoraf det fremgår, at syv-årige Christen C. Møller var dansk statsborger.

Jens Jørgensen Møller blev født den 05.04.1894, som den yngste af otte børn. Kun fem børn blev dog voksne. En dreng og to piger døde da de var seks, otte og ni år gamle.

Forældrene var Hans Jørgensen Møller, født den 16.02.1851 og Kirstine Marie, født Thorsen den 05.11.1849. Forældrene var begge født i Lysabild sogn og blev gift i kirken den 19.03.1876.

Familien boede i Neder Lysabild. Faderen betegnes somme tider som daglejer og til andre tider som husmand.  Forældrene var optanter, dvs. at de valgte fortsat at være danske statsborgere efter 1864. Det betød, at deres børn var statsløse.

Da de ældste sønner som 20-årige var til session står der i protokollen, at de var sønner af en optant, og de blev derfor ikke indkaldt til militæret, men risikerede også at blive udvist. Senere blev familien sikkert preussiske statsborgere, i hvert fald blev de to yngste sønner indkaldt til aftjening af værnepligt og kom dermed også til at deltage i krigen.

Faderen døde 1907 kun 56 år gammel og moderen 1919.

Jens blev konfirmeret i 1908 og kom derefter ud af tjene på forskellige gårde i sognet. Da han var til session 1914 tjente han hos gårdejer Christen Duus i Vibøge. Ved sessionen målte han 1.63 m. og vejede 62 kg. Det blev afgjort, at han skulle gøre tjeneste ved Infanteri Regiment nr. 162. Det blev dog ved indkaldelsen i september 1914 ændret til Reserve-Regiment nr. 86, sikkert fordi krigen var brudt ud. Senere blev han flyttet til Infanteri-Regiment nr. 463, 4. Kompagni.

Han blev såret flere gange og faldt ifølge den meddelelse som kommuneforstanderen den 04.12.1917 indskrev i personregisteret ved Passchendaele den 30.10.1917.

I dette slag, der omtales som det tredie slag ved Ypern, faldt også nr.  Hans Jepsen Nowack og otte andre sønderjyder.

Ved de tre slag ved Passchendaele i Flandern i 1914, 1915 og 1917 mistede ca. 570.000 soldater livet. Den 30.10.1917 var 10 sønderjyder blandt de omkomne, heraf Jens J. Møller og Jens Nowack fra Lysabild sogn.

Peter Andresen Andersen, Neder Lysabild, der selv mistede to sønner i krigen, skriver i et mindeblad:

" Jens Møller er født den 5. April 1894 i Lysabild, som yngste Barn i en større Søskendeflok. Han kom i Skole da han var 7 Aar gammel, og konfirmeredes Palmesøndag 1908 i Lysabild Kirke. Han var som Dreng noget svagelig af Helbred, hvorfor han kun noget uregelmæssig besøgte Skolen og Dette satte ham noget tilbage i Udvikling.

Efter sin Konfirmation tjænte han paa forskjællige Steder i Sognet og sidst hos Gaardejer Chresten Duus i Viby, hvorfra han indkaldtes til Soldat i Oktober 1914. Han uddannedes i Flensborg, kom til December til Lejren i Locksted, at skyde, og derfra blev han sendt til Fronten i Frankrig, i Slutningen af December. Efter at han havde været saaret, dog kun let, kom han efter Andragende af sin Broder, Christian, til Regiment Nr. 85 hvor Broderen var Underofficer. Jens Møller fik det nu efter Forholdene nogenlunde godt, han stod umiddelbart under sin Broders Kommando, og Denne søgte saavit muligt, at lette Tjenesten for sin yngre Broder. Saa var det ved "Somme" da det der gik saa haart til, at Brødrene i Slagets Tummel var bleven skildt fra hinanden, at de begge blev saaret, dog kun let igjen denne Gang. I Sommeren 1917 kom hans Regiment til Flandern hvor de fortæller han døiede saa meget, baade med Englænderne og med Vand. Han faldt der i Flandern den 28. Oktober 1917, ramt af en Kugle gjennem Hovedet og døde en Times Tid efter, dog uden at være kommen til Bevisthed. 

Jens Møller var en tro og paalidelig Karl, og gaardejer Chr. Duus i Viby hvor han tjænte sidst, giver ham i den Anledning et godt Skudsmaal. - Han var flere Gange hjæmme i Orlov sidste Gang i Høsten 1917; og da han igjen skulle rejse, - sagde hans Moder, - kunde hun nok mærke, at det faldt ham temlig svært at tage Afsked. Han skrev senere til Moderen, at hvis han skulde blive derude saa skulde hun ikke sørge alt for meget over ham, thi da var det Guds Villie, og maatte hun huske paa, at han jo dog kun var alene, og havde hverken Hustru eller Børn."

Gårdejer Peter Andersen fra Neder Lysabild skrev mindeblade for mange af de faldne i Lysabild sogn. 

Søskende

Jens Møller havde fire søskende som blev voksne:

Cathrine Marie Møller blev født den 26.12.1874 og konfirmeret i 1891. Hun blev den 28.04.1904 i Lysabild kirke gift med tjenestekarl Jørgen Petersen Hansen, der var født i Lambjerglund/Hørup sogn den 03.09.1879, søn af arbejder Jørgen P. Hansen og Cæcilie Elise født Gunstrup. Ved Folketællingerne i 1921 og 1925 var han vognmand i Lysabild. Cathrine Marie døde den 15.01.1953.

Christen Christensen Møller blev født den 020.9.1878 og blev konfirmeret i 1893. Alle unge mænd skulle til session som 20-årige. I protokollen for 1898 fremgår, at Christen var søn af en optant - Optantensohn! og dermed ikke preussisk statsborger. Det fremgår også, at han havde været straffet med 14 dages fængsel for at have været indblandet i slagsmål. Hans ansøgning om at blive preussisk statsborger var derfor afvist den 15.10.1897. Der er ikke fundet oplysninger om ham efter sessionen, måske rejste han bort fra egnen.

Hans Jørgensen Christensen blev født den 18.05.1880 og konfirmeret i 1895. Af sessionsprotokollen for år 1900 fremgår at han ved en Domsmandsret i Sønderborg den 23.11.1898 blev idømt tre dages fængsel og en bøde for legemsbeskadigelse, så han har nok også været i slagsmål. Hans ansøgning om at blive preussisk statsborger blev afvist.

Han udvandrede til Fyn i år 1900. Ved Folketællingen i 1901 er han smedelærling hos gårdejer og smed Rasmus Kristian Rasmussen i Nr. Lyndelse I 1916 var han flyttet til Odense med kone og børn. Han arbejdede som arbejdsmand på havnen. Han var i 1905 blevet gift med Laura Hansine Emilie Wegener. De fik i alt 11 børn.

I 1921 efter genforeningen var han på besøg hos søsteren i Lysabild, måske hans første besøg siden han i år 1900 udvandrede til Fyn efter sammenstød med de preussiske myndigheder.

Ved Folketællingen i 1925 arbejdede han som smed på Nørrebro Jernstøberi i Odense. Han døde den 23.06.1940. Hans kone Laura døde i 1979.

    

Christian Jørgensen Christensen, født den 05.08.1888. Ved konfirmationen i 1903 tjente han hos landmand Jørgen Bladt i Lysabild. Da han var til session i 1908 var han blevet preussisk statsborger.

Det fremgår af protokollen, at han var 1,65 m. høj og vejede 66 kg. Han blev udtaget til infanteriet, men indkaldelsen blev udskudt til året efter. Den 14.10.1909 blev han indkaldt tjeneste ved Infanteri Regiment nr. 152. Tjenestetiden ved infanteriet var to år, men da krigen brød ud måtte han møde igen. Han blev udnævnt til underofficer og nævnes to gange som såret i de tyske tabslister. Ifølge Peter A. Andersens oplysninger i mindebladet fik han Jens forflyttet til regiment nr. 85, hvor han var underofficer.

Han var den 06.12.1913 blevet gift med Adeline Bothilde Conrad fra Dynt i Broager sogn. Hun var datter af landmand Lorenz Conrad og Caroline Bothilde Johanne, født Hansen. Brudgommens svoger Jørgen Petersen Hansen fra Lysabild var den ene forlover. Christian og Adeline boede med deres fire børn i Sønderborg, hvor Christian arbejdede som overtelegrafbud.