19 Jørgen Christiansen 1891 - 1914

Født i Lysabildskov, Lysabild sogn den 21.04.1891. Død den 20.09.1914 i Frankrig. Musketer. Infanteri-Regiment nr. 75, 2. kompagni.

Jørgen Christiansen.

Heimdal den 19.02.1937.

Den tyske soldaterkirkegård og resterne af stillingerne ved Nampel. Foto: Internettet.

Andreas Andersen. Foto: Europeana 1914-1918

.

Jyske Tidende den 19.05.1974.

Jyske Tidende den 19.01.1968.

Jørgen Christiansen blev født den 21.04.1861, som næstældste søn af landmand i Lysabildskov Jørgen Hansen Christiansen, født den 09.09.1860 i Lysabildskov og Marie Cathrine Wolf, født 2108.1861 i Sadbjerg på Kegnæs.

Forældrene var blevet gift den 20.03.1885 i Lysabild kirke. Han havde fire søstre og to brødre, der begge var krigsdeltagere. Den ene af brødrene Hans Christiansen, faldt i Rusland den 12.05.1915.

Forældrene havde en gård i Lysabildskov, Majgård, som storebroderen Peter senere overtog.

Majgård i Lysabildskov. Foto: Slægtsgårdsarkivet.

Faderen døde i 1937 og moderen i 1948.

Jørgen gik ligesom sine søskende i skole i Lysabildskov.

Han blev konfirmeret på dansk palmesøndag 1906. Derefter tjente han i flere år hjemme hos sin far på Majgården, senere tjente han hos en gårdejer i Skovby.

Han var til session i 1911, da målte han 173 cm. og vejede 67 kg.

Han fik i første omgang et års udsættelse, men året efter blev han udtaget til infanteriet og indkaldt til regiment nr. 75 den 16.10.1912.

Værnepligtstiden ved infanteriet var 2 år, dvs. han havde været soldat i næsten to år da krigen brød ud og han kom staks i kamp. Regiment nr. 75 var hjemmehørende i Bremen.

Han kom straks til fronten og faldt allerede 6-7 uger senere den 20.09.1914 i kampene ved Nampcel i det nordlige Frankrig.

De to brødre fik deres navne med på mindestenen på Lysabild kirkegård og i Marselisborg-monumentet i Mindeparken i Aarhus.

De er også mindet på muren omkring den sønderjyske kirkegård i Braine i Frankrig.

Marselisborg-monumentet i Aarhus. Foto: 100helte.

Gårdejer Peter Andresen Andersen fra Lysabild, der selv mistede to sønner i krigen, skrev mindeblade om mange af de unge soldater, han havde kendt, også om Jørgen Christiansen:

- "Jørgen Christiansen blev født den 21. April 1891, som næstældste Søn; han kom i Skole 7 Aar gammel, og blev konfirmeret Palmesøndag 1906.

De første 4 Aar efter sin Konfirmation var han uafbrudt hjemme hos Forældrene og deltog i Arbejdet på Gaarden. Dernæst tjente han 1 Aar hos Gaardejer P. Duus i Skovby, hvorfra han indkaldtes som Soldat i Oktober 1912.

Sin Fritid benyttede han mest til Læsning af Bøger af Sognebibliotheket.

Han var normal udviklet i alle Retninger; men noget tilbageholdende i sit Væsen, som han var, tog han kun liden Del i Ungdomsarbejdet og kom kun lidt udenfor Hjemmets Tærskel.

Paa Sessionen i 1911 blev han sat 1 Aar tilbage, og blev derfor først indkaldt som Soldat i Oktober 1912. Han blev tildelt Infanteri Regiment N:75 som har Garnison i Bremen.

Det var en streng og haard Tjeneste, de havde, saa haard, at han mente at 70 af hans Kammerater ligefrem døde af Overanstrengelser. Han skrev tit til sine forældre og Søskende, og han elskede sit Hjem som kun Faa.

Da Krigen brød ud, havde han næsten udtjent, men i stedet for at komme hjem, maatte han strax med til Fronten i Frankrig.

I Førstningen skrev han til Forældrene, at han haabede nok, at komme hjem igen, men senere skrev han et Brev til sin Søster Anna, at han vist næppe vilde faa sit Hjem at se mere.

Han naaede aldrig at faa noget Brev fra Forældrene, derude ved Fronten; Kun et Brev, fra sin Søster Anna, modtog han den sidste Dag han levede. Han faldt den 20. September 1914 ved Nampcel, dødelig ramt af en Granatstykke i Hovedet og blev begravet af sine Kammerater.

Bøger eller Blade, modtog han ingen af fra Hjemmet i den forholdsvis korte Tid han var med i Krigen.

Efter Forældrenes Udsagn beholdt han sin ydmyge Barnetro til det sidste."

Maria Cathrine Christiansen var født den 24.09.1897 og blev konfirmeret på dansk i 1912.

Ved Folketællingen i 1921 tjente hun hos en gårdejer i Tandshede i Tandslet sogn.

Den 23.10.1923 blev hun i Tandslet kirke gift med Christen Jacobsen Christensen, der var født den 30.08.1903 i Tandslet sogn.

Ved Folketællingen i 1925 boede de i Tandshede i Tandslet sogn med to små børn. De flyttede senere til Broballe i Oksbøl sogn.

Maria døde 1975 og Christen 1997.

Maria og Christens gravsten på Oksbøl Kirkegård. Foto: DK-gravsten.dk.

Christine Marie Christiansen var født den 29.03.1900 og blev konfirmeret på dansk i 1914.

Ved Folketællingen i 1921 var hun tjenestepige i Skovby. Den 27.04.1922 blev hun i Lysabild kirke gift med Andreas Andersen, der selv havde mistet to brødre i krigen  Hans Andersen og  Peter Andersen.

Andreas var født den 21.04.1893, som den ældste i en søskendeflok.

Han undgik både militærtjeneste og krigsdeltagelse ved at foregive at være syg. Først ved at spise tobak og drikke eddike, så han blev gul i huden, senere forsøgte han at skade sine fingre. I 1916 fik han meningitis, men blev helbredt. Han foregav dog at han var blevet lammet, at det ene ben var blevet stift, og undgik på den måde at blive indkaldt.

Da krigen sluttede fejlede hans ben ingenting, og han tog tilsyneladende ikke skade af tobak og eddike m.v. han blev næsten 90 år gammel. Læs hele historien, klik her.

Selv om både han og Christine kom fra dansksindede familier, kom de begge til at tilhøre det tyske mindretal. Andreas´ far havde endda været tilbageholdt som civilfange i begyndelsen af krigen og blev efter genforeningen tildelt Dannebrogordenen.

Andreas og Christine overtog slægtsgården i Lysabild (Lysabildgade 86) efter Andreas´ forældre.

Christine døde 1974 og Andreas 1982.

Eline Christiansen var født den 14.10.1904 og blev konfirmeret i1919.

Ved Folketællingen i 1925 var hun tjenestepige i Ertebjerg i Tandslet sogn.

Den 20.09.1929 blev hun i Lysabild Kirke gift med Hans Hansen, der var smedemester i Mjang i Hørup sogn. Han var født i Notmark sogn den 25.08.1904. Eline døde i 1968.

Læs om broderen Peter og søsteren Anna, klik her.