29 Jens Andersen Handler 1873 - 1916

Født den 19.03.1873 i Sølsted, Abild sogn. Død den 28.06.1916 i Rusland. Infanterist. Landsturmmann. 31. regiment, 4 kompagni.

Jens Andersen Handler.

Søndag den 20.08.1916 blev der afholdt sørgegudstjeneste for Jens Handler i Lysabild kirke.

Først den  27.09.1916 meddelte "Dannevirke," at Jens Handler var faldet i Rusland.

Jens Handlers søn Niels fik jernkorset.
 

Efter krigen søgte sønnen Niels en læreplads i en bank nord for Kongeåen. Han behøvede ikke at rejse så langt, da han fik en plads i Folkebanken i Sønderborg.
 

Jens Andersen Handler blev født 19.03.1873 i Sølsted (Abild sogn) i Tønder amt og faldt i stillingskamp i Gorodischtsche Rusland i Oblast Pensa (provinsen) den 28.06.1916.

Han var søn af Niels Jensen Handler og Else Cathrine født Dinsen. Faderen var høker i Sølsted lidt nord for Tønder.

Jens blev opkaldt efter sin farfar, der var høker i Daler sogn. Han var den ældste af otte søskende. En af brødrene blev kun to år – de andre tre brødre deltog også som soldater i 1. Verdenskrig.

Jens Handler blev konfirmeret i Brede Kirke i 1888 sammen med de øvrige børn fra Sølsted i Abild sogn.

Den 04.08.1897 giftede han sig i Abild kirke med Margrethe Nielsen fra Brede,

Faderen var død året før så det nygifte par overtog høkerbutikken i Sølsted.

De fik  tre børn, mens de boede i Sølsted: Niels født 05.02.1898, Anna Margarethe født 16.02.1900 og Peter Nielsen Handler født 03.04.1902. Senere fik de endnu en datter Else Cathrine, født i Fjelby den 06.01.1915.

I 1904 flyttede familien til Fjelby, hvor en notits i Heimdal bekendtgjorde, at købmand Handler i Sølsted havde fået koncession til "Gjæstgiveri i et Hus ved Jærnbanestationen i Fjelby."

I 1908 købte Jens Handler bygninger og jord iflg. notits i Flensborg Avis: "Ejendomshandel. Den hidtilværende Forpagter af Stationskroen i Fjelby, Købmand Jens Handler, har nu af Gaardhandlerne Dall og Lorenzen købt Kroen for 22.000 Mark. I Handelen medfølger en ved Stationen beliggende Eng og en Trælade."

Også i 1908 søger Jens Handler i avisen en dygtig pige til indvendigt arbejde, samt en flink og tro karl. Det fremgår af annoncen, at der ikke er landbrug. I 1914 søges en ung pige til indvendigt arbejde og til hjælp i skænkestuen.

På Fjelby station drev Jens Handler foruden gæstgiveri også en købmandsforretning - med en filial i Skovby.

Jens Handler var 43 år da han faldt. I det preussiske regime var mænd reelt værnepligtige i 22 år (18 - 40 år).  Herefter indgik man i Landsturmen, som var et bevæbnet "hjemmeværn." Landsturm-mænd kunne også blive indkaldt. Jens Handler var en af dem.

Jens Handler var en driftig købmand. På postkortet ses hans butik i Skovby og gæstgiveri på stationen i Fjelby, hvor toget på E Kleinbahn netop er ankommet.
 

Den fine brødkurv er en julegave fra Jens Handler til sine forretningsforbindelser i 1911. Dette eksemplar fik mølleren på Vibæk Mølle, hvor han købte mel til salg i sine forretninger. Tilhører Nicolaj D. Madsen, som har boet på Vibæk Mølle.

Familien

Jens Handlers søn Niels gik i realskole i Kiel, da krigen brød ud. Han meldte sig som krigsfrivillig. Han blev hårdt såret, men overlevede og vendte tilbage til Als, hvor han blev uddannet i Folkebanken i Sønderborg - og senere blev sparekassedirektør i Ulkebøl.

Han var aktiv i mange foreninger, og var medlem af DSK.

I 1928 blev han gift med Emma Petersen fra Odense, Ved Folketællingen i 1940 boede de med to børn på adressen Ringridervej 16 i Sønderborg. Han døde 60 år gammel i 1958.

Efter Jens Handlers død søger hans enke Margrete i september 1916 en ældre, pålidelig karl, som selvstændig kunne påtage sig alt foreliggende arbejde.

I marts 1917 sætter hun forretningen i Fjelby og filialen i Skovby til salg, I Annoncen skriver hun: " Paa Grund af Dødsfald ønskes min i Fjelby paa Als beliggende Forretning med Beværtning og Smaabanestation, samt omtrent 5 ha. godt Land, solgt. Ligeledes min i Skovby med Held drevne Filial. Man bedes henvende sig til Margrethe Handler, Fjelby eller Hans Handler, Aabenraa."

Hun ejede også et stykke mose og hede i Sølsted sogn, der blev sat til salg i november 1917.

Først i 1921 får hun forretningerne solgt.

Ved Folketælling i 1921 bor hun stadig i Fjelby med de to døtre. Hendes erhverv er kolonialhandel. I 1925 er hun flyttet til Sønderborg, hvor hun bor sammen med sønnen Niels, der på dette tidspunkt er bankkasserer og den yngste datter, Else.

Datteren Anna bor i Sønderborg i 1921. Hun arbejder som kursuslærerinde. Hun fik senere en chokoladeforretning i Horsens og blev gift med Christian Hougaard West.

Sønnen Peter gifter sig i 1938 med Marie Cathrine Jacobsen fra Hørup. Da han dør i 1971, bor de i Kettingskov.

Den yngste datter Else Kathrine, gifter sig i 1948 med Poul Lindholm. Da hun dør i 1991 bor hun i Birkerød.

Avisomtale af Niels Handlers død i 1958.

Jens Handlers bror Peter, gjorde tjeneste ved Pionerbataillon Nr. 2, 4. kompagni.

Der er en nogen usikkerhed omkring Peter Handlers død.

Museum Sønderjylland angiver hans dødsdag som 30.03.1915.

I de officielle tabslister nævnes han første gang den 27.04.1915, hvor han meldes savnet, måske i fangenskab.

To år efter - i november 1917 - er hans navn atter på tabslisten, hvor han angives som død med et "G" og en tegning af et kors. (G=gefallen, faldet?).

Peters tvillingbror Anders, deltog også som soldat i krigen. Da han døde i 1944 boede han i Flensborg.

Den yngste af søskendeflokken, Hans, meldtes alvorligt såret i oktober 1914, men overlevede. Han kom senere til at bo med sin familie i Holte.

To af de tre søstre udvandrede til Iowa i USA.

Fjelby småbanestation
 

Amtsbanerne på Als blev anlagt 1897-98. E Kleinbahn i daglig tale.

Sønderborg Amt (Kreis Sonderburg) havde arbejdet med planerne om tog på Als i flere år: En banelinje fra Sønderborg over Vollerup mod nord til Nordborg, og en linje også over Vollerup mod syd til Lille Mommark, hvor linjen delte sig med en gren til Mommark og en gren over Lysabild og Fjelby til Skovby.

Oprindelig var det meningen at banelinjen fra Lille Mommark til Skovby skulle føres gennem Neder Lysabild, men beboerne i Fjelby og Vibøge ansøgte om at linjen blev anlagt sådan, at den kom til at berøre den østlige del af Fjelby med mulighed for oprettelse af en holdeplads der. Og sådan blev det.

Fjelby var så lille, at der hverken fandtes kro eller købmand. Beboerne var henvist til at gøre deres indkøb i Vibøge, hvor der var købmandshandel og mølleri.

I maj 1897 havde kromanden i Skovby, Thomas Jacobsen, planer om at bygge en kro med tilhørende høkeri på en grund han ejede i Fjelby.

Det gik dog ikke så hurtigt, da Jacobsen havde nok at gøre med byggeriet af stationen i Skovby, bl.a. var der problemer med at skaffe arbejdskraft, da arbejderne tjente mere ved banebyggeriet.

Den 6. februar 1898, da driften på banen begyndte, var der kun opført en træbygning i Fjelby.

I 1901 solgte Jacobsen Skovby Kro og overlod træbygningen i Fjelby til banens driftsforvaltning, der regnede med at godsforsendelse mv. kunne klares af togpersonalet uden en baneagent.

Senere ansattes husmand Jørgen Hansen for en årlig godtgørelse på 30 Mark til at forestå ind- og udlevering af gods.

I marts 1904 tilbød Jacobsen, der i mellemtiden havde overtaget en beværtning i Sønderborg, at opføre en stationsbygning på sin grund i Fjelby.

Bygningen med tilhørende landbrug, høkeri og krostue blev opført i sommeren 1904, hvorpå den bortforpagtedes til Jens Andersen Handler, der i 1908 købte bygningen for 22.000 mark. Krostuen i stationsbygningen havde spiritusbevilling.

Jørgen Paulsen har i et brev til Hans Duus (1985) fortalt, at han kørte varer fra Fjelby til filialen i Skovby. Der var varetur en gang om ugen og man købte også æg op hos landmændene mv.

Landmændene leverede også svin til stationen, som blev kørt til slagteriet i Aabenraa og senere til Sønderborg.

Med landbrug, høkerforretning, krostue samt pålæsning af svin må det siges, at Handlers aktiviteter i Fejlby var en blandet landhandel. Og så kunne han som forpagter af stationen endda rejse gratis med toget.

Efter Jens Handlers død i 1. Verdenskrig fortsatte enken driften, indtil hun i april 1921 afhændede stationen til Hans Toft, der senere solgte til Jørgen Andersen. Han varetog agenturet til banen blev nedlagt 1933.
 

(Kilde: L.H.Hansen: Amtsbanerne på Als, udgivet 2008).