75. Christian Lorenzen 1895-1914

Født den 20.05.1895 i Lysabild, Lysabild sogn. Død den 18.10.1914 i Frankrig. Füsilier (Infanterist). Infanteri-Regiment nr. 86, 8. kompagni.

Christian Lorenzen.

Heimdal den 18.06.1938.

Stabssergent og lærer Claus Eskildsen fra Tønder Seminarium skrev bl.a. "Ole Bole ABC" som i flere generationer blev børnenes første læsebog i skolen.

Ribe Stifts-Tidende den 09.12.1914.

I begyndelsen af krigen nævnte aviserne både faldne og sårede, og oplyste hvilket regiment soldaterne var tilknyttet – senere var det som regel kun navnene på de faldne, savnede eller tilfangetagne, der blev bragt i aviserne - og uden oplysning om regiment.

Tønder Seminarium. Postkort.

Ejendommen Gammelpøl nr. 14. Foto: Lysabild Sognearkiv.

Aarhus Stiftstidende den 01.09.1930.

Peter og Olga Lorenzens gravsten på Hinge Kirkegård. Foto: www.dk-gravsten.dk

Christian blev født den 20.05.1895 som ældste søn af Christian Lorenzen og Anna Kathrina Louise Matthiesen.

Forældrene kom fra Broager sogn. Faderen var født i Iller og moderen i Skelde. De boede begge i Lysabild, da de blev gift i Lysabild Kirke den 21.06.1888.

Faderen var smedemester i Neder Lysabild. Christian fik en søster og tre brødre, en af dem Jørgen Lorenzen faldt i 1917. De to andre brødre var for unge til at deltage som soldater i krigen.

I 1925 solgte forældrene smedjen til Lorenz Riggelsen og byggede sig et hus midt i Lysabild, Lysabildgade 51.

I 1938 holdt de guldbryllup. Moderen døde i 1950 og faderen i 1952. De boede de sidste år på Caroline Amalie Hjemmet i Augustenborg.

Christian gik i skole i Lysabild, han var en dygtig dreng i skolen og også da han gik til præst. Han blev konfirmeret i 1910.

Præsten, pastor Langlo, mente Christian skulle have mulighed for at læse til lærer og sørgede for at folk i sognet støttede ham, så han kunne blive optaget i præparand-skolen (forberedelse til optagelse på seminariet) og fra 1913 på seminariet i Tønder.

Da krigen brød ud blev de unge studerende på højere læreanstalter kraftigt opfordret til at melde sig som frivillige, det gjorde Christian også. Han blev som mange andre fra Sønderjylland tilknyttet regiment mr. 86 og mødte i Flensborg.

Flensborg Avis den 23.02.1915.

Stabssergent Eskildsen der nævnes i teksten i avisen, er lig med Claus Eskildsen, der var lærer på Tønder Seminarium både før og efter krigen.

Han har skrevet flere beretninger om sin krigsdeltagelse, og flere lærebøger, bl.a. læsebogen ”Ole Bole ABC”, der udkom første gang 1927, og blev brugt i mange skoler frem til 1960.

Efter få ugers oplæring fulgte Christian med regimentet gennem Belgien til Dreslincourt i Frankrig, hvortil de ankom 8. oktober 1914.

Han døde den 18.10. Peter Andresen Andersen fra Lysabild, der selv mistede to sønner i krigen skrev mindeblade om både Christian og om hans bror Jørgen. I mindebladet skriver Andersen, at Christian blev ramt af et skud i underlivet, et vådeskud affyret af en af hans egne kammerater:

- "  Christian Lorenzen blev født d. 20. Mai 1895 i Lysabild, han kom i Skole da han var 7 Aar gammel, og viste han allerede da Tegn paa at han var særdeles godt begavet, og var han ualmindelig lærenem.

Han var meget videbegærlig og læste alle de Bøger han kunde faa fat paa. I 10-11 Aars Alderen begyndte han at skrive smaafortællinger, Digte o.l.

Særlig var det dog Naturhistorie der mest fængslede hans Tanker.

Christian blev konfirmeret i Lysabild Kirke Palmesøndag 1910. Han sad, det sidste Aar han gik i Skole, øverst, og var han efter Lærerens Udsagn langt forud for alle de Andre.

Præsten, Pastor Langlo, drev stærkt paa Christian skulle være Lærer og at han derfor skulle paa en Præparand-Anstalt. Præsten foranstaltede i den Anledning en Tegning i Sognet, som indbragte de fornødne Midler til at Christian kunde komme paa Præparand-Anstalten i Tønder; dog blev han hjemme det første halve Aar efter sin Konfirmation og undervistes i den Tid baade af Pastor Langlo og hans Frue.

I Oktober 1910 blev han saa sammen med 3 Andre indstillet til Prøve ved Præparand-Skolen i Tønder, og han var den eneste af disse som strax blev optaget, og kunde komme med sin Aargang.

I 1913 blev han optaget paa det derværende Seminarium. Dygtig og flittig som han var, hjalp han flere Gange nogle af sine Meddiciple med deres Arbejder, og naar de skulle gøre Prøve eller lignende.

Strax ved Krigens Udbrud gik der en næsten vild Begejstring gennem store Dele af det tyske Folk, og særlig ogsaa igennem de tyske højere Skoler.

Paa Seminariet i Tønder var Begejstring ikke mindre; næsten Alle uden Undtagelse meldte sig frivillig til Soldat, ogsaa Christian meldte sig, og kom strax til Flensborg i Garnison. Det gjaldt om sagde han, at komme saa tidlig med som mulig for at kunde komme til at deltage i Indtoget i Paris.

I en Dagbog, - som han skrev et stykke i hver Dag fra Krigens Begyndelse og indtil Dagen før han faldt - skildrer han særdeles godt den Længsel han følte, da han, for at kunde gå frivillig med i Krigen, maatte afvendte Faderens Tilladelse, og alle de dermed forbundne Omstændigheder.

Ligeledes skildrer han fortrinlig Rejsen ned igennem Tyskland, Belgien og Frankrig indtil de kom til Noyon. Han fortæller der om Befolkningen som han kom i Berørelse med; saavel som egne og Byer, som han kom igennem, og hvis Skønhed han beundrede.

Den 26. Sept. skrev han blandt Andet saaledes: (Oversættelse) "Vi er passeret Verviers. Ved Gennemfarten gennem Byen, var der ingen af Befolkningen der vinkede os Velkommen, Nej de enkelte vi saa, betragtede os med mørke Miner; videre; bag ved i en Skov, paa Bjerget et Slot med det tyske Flag.

Vi holdt et Øjeblik der i denne smukke romantiske Egn. Foran os bruser en Flod. Til højre en herlig Skov. Til venstre en yndig Dal fuld af Huse og Frugttræer; helt oppe en lille Kirke med Kirkegaard, og paa Skraaningen græsser fredelig en Mængde Kvæg. Et Tog suser forbi os, og henne paa Landevejen suser, vistnok henimod 50 store Autoer rasende forbi.

Saa var det Natten til den 18. Oktober, at han stod Post dernede i Egnen ved Moulin, at han faldt, truffen af en Kugle i Underlivet, desværre skudt af en af sine Kammerater; selvfølgelig ved en Fejltagelse.

Han var strax klar over at han maatte Dø, og bad en Kammerat, Chresten Jessen fra Lysabild, om at hilse hans Forældre og Søskende. Han bad ogsaa den tilstedeværende Dr. Agerled, fra Augustenborg om at give sig en Indsprøjtning, for at lindre Smerterne. Dr. Agerled har meddelt C. Lorenzens Forældre, at deres Søn døde i Troen paa sin Frelser."

Den nævnte kammerat  Chresten Jessen, gjorde også tjeneste ved regiment nr.  86, 8. kompagni. Han blev alvorligt såret i kampene ved Moulin den 15. juni 1915 og døde på et lazaret en måned senere.

Brødre

Johannes blev født den 25.12.1901 og konfirmeret på dansk i 1916.

Ved Folketællingen i 1921 var han tjenestekarl i Lysabild hos Hans Lassen, der havde mistet sin eneste søn Christian Lassen i krigen.

Den 12.05 1927 blev han i Lysabild kirke gift med Marie Kathrine Lassen, der var født den 27.03.1902, datter af kådner (husmand) Andreas Lassen og Anna Marie Jensen fra Sarup.

De bosatte sig i Sarup, hvor Johannes forpagtede svigerfaderens ejendom. I 1937 købte de en mindre ejendom i Gammelpøl. Den tidligere ejer var Christian Thomsen Christiansen, der blev alvorligt såret i krigen, og som mistede en bror: 17 Christen Thomsen Christiansen. 

Johannes var ikke kun landmand, han passede også fyret ved Gammelpøl og havde forskellige tillidshverv. Marie Kathrine døde i 1984 og Johannes i 1986.

Jyske Tidende den 21.04.1984 (tv) og den 22.10.1986 (th).

Peter var født 23.02.1905 som den yngste i søskendeflokken.  Ligesom sine søskende gik han i skole i Lysabild. Han blev konfirmeret på dansk 1919 og er sikkert kommet ud at tjene ved landbruget som andre unge mænd i sognet.

Den 27.04.1930 blev han i Viborg domkirke gift med Olga Margrethe Thomsen, der var født i Horsens sogn i Kær Herred, Aalborg Amt.

Peter arbejdede på sindssygehospitalet i Viborg, hvor han også boede.

Han havde taget en uddannelse som diakon fra Diakonskolen i Aarhus og blev indviet til sin gerning i domkirken i Aarhus i august 1930 samtidig med, at skolen kunne fejre sit 10 års jubilæum.

Olga var sygeplejerske og drev i Sankt Mogens Gade en pension for ældre kvinder, der havde brug for hjælp.

Da deres datter Anna Louise blev døbt i Viborg domkirke den 17.07.1932 var farbror Johannes fra Sarup, den ene af fadderne.

I 1943 flyttede familien til Kolind på Djursland, hvor Peter og Olga blev bestyrere på et nyt alderdomshjem.

Her nåede de at være i mere end 25 år. Da de gik på pension et par år senere flyttede de til Ry ved Silkeborg.

Peter døde 1980 og Olga 20 år senere. De blev begravet på Hinge kirkegård i Viborg amt, måske boede de der da Peter døde. Deres svigersøn var født i Hinge.

Læs om søsteren Margaretha, klik her.