76. Jørgen Lorenzen 1895-1917

Født den 03.02.1897 i Lysabild, Lysabild sogn. Død den 06.05.1917 i Frankrig. Musketer. Reserve-Infanteri-Regiment nr. 210, 1. Maskin-Gevær-Kompagni.

Jørgen Lorenzen.

Fyens Stiftstidende den 04.06.1917.

Christian Christensen Bonde, bror til Margarethas mand.

Jyske Tidende den 23.06.1976.

Jørgen Lorenzen blev født den 03.12.1897, som næstældste barn i familien. Forældrene Christian Lorenzen og Anna Kathrine Louise Matthiesen var kommet til Lysabild fra Broager. De blev gift i 1888.

Faderen var smedemester og havde i mange år smedjen i Neder Lysabild. Der var fik fem børn i ægteskabet, fire sønner og en datter.

Jørgen og hans storebror Christian Lorenzen døde som krigsdeltagere. De to andre sønner var for unge til at blive indkaldt under krigen.

Jørgen gik i skole hos lærer Grevsen i Lysabild og blev konfirmeret på dansk af pastor Langlo palmesøndag 1912.

To af hans medkonfirmationer faldt også i krigen  Hans Christian Andresen og  Peter J Kryhlmand.

Søndagen før var der konfirmation på tysk. To af disse konfirmander faldt også i krigen: Hans J Nowack og Hans Hansen.

Efter konfirmationen kom Jørgen ud at tjene ved landbruget.

Før krigen blev unge mænd indkaldt til session det år de fyldte 20 år, men under krigen blev de indkaldt allerede når de var 18 eller 19, til sidst blev endda de 17-årige indkaldt.

Jørgen deltog 1915 i landstormsmønstring og blev indkaldt til Regiment nr. 85 i august efter, da tjente han i Mommark hos Mette Christine Bonde, hvis mand  Hans Christensen Bonde var faldet som krigsdeltager i januar 1915.

Jørgen skulle møde i Rendsborg og blev overflyttet til reserve infanteri regiment nr. 210, hvor han blev uddannet som maskingeværskytte.

Han faldt kun 19 år gammel sammen med flere af sine soldaterkammerater ved Schevigny den 06.05.1917.

Peter Andresen Andersen, gårdejer i Neder Lysabild, der selv mistede to sønner i krigen, skrev også et mindeblad om Jørgen Lorenzen:

- "Jørgen Lorenzen blev født den 3. December 1897 i Lysabild. Kom i Skole til Paaske i Aaret 1902. I Skolen var han just ikke saa særlig dygtig, men derimod var han dygtig til at arbejde med paa Marken saavel i Roemarken, som ved at harve og pløje, og i det hele taget at omgaaes Heste; dette var det der især optog hans Tanker.

Han konfirmeredes Palmesøndag 1912 i Lysabild Kirke. Han kom strax efter sin Konfirmation ud at tjene og havde 3 forskellige Pladser og sidst hos Hans Bondes Enke i Mommark; alle Steder var han vel lidt for sit trofaste Arbejde og sit frejdige Sind.

Jørgen Lorenzen indkaldtes som Soldat d. 1. August 1916 og kom til Rendsborg i Garnison, hvorfra han to Gange var Hjemme i Orlov.

I September kom han til Fronten i Frankrig og blev tildelt Reserve Infanteri Regiment N. 210.

Senere blev han uddannet til Maskingeværerne, og ved et saadant Gevær var han meget haardt med Langfredag 1917, dog uden at blive saaret. Kort derefter ved et engelsk Angreb, faldt eller saaredes alle hans Kammerater, ved dette Gevær; kun han alene slap helskindet derfra.

Han var efter Kammeraternes Udsagn aldrig fortabt, og hans frejdige Sind hjalp ham flere Gange lettere igennem store Anstrengelser og Genvordigheder.

Saa var det den 6. Mai at de laa i Stilling ved Schevigny, at en Granat slog ned igennem den Understand, hvor han var sammen med 10 Kammerater, hvilke alle sammen enten blev haardt saarede eller døde. Jørgen var død paa Stedet, han blev ramt baade i Hovedet og i Underlivet.

At Jørgen var vel lidt der hvor havde tjent før Krigen, kan man forstaa naar man ved at navnlig Bondes Enke i Mommark, stadig sendte ham mange gode Pakker saalænge han levede.

Nogen Tid før han faldt, skrev han i et Brev til sin Søster, blandt Andet Saaledes: Skal jeg falde herude, da er jeg vis paa, at jeg falder i Guds aabne Naadearme."

Jørgen og hans bror Christian fik deres navne med på mindestenen i Lysabild, i Marselismonumentet i Mindeparken i Aarhus og på muren omkring den sønderjyske krigskirkegård i Braine i Frankrig.

Søster

Margaretha blev født den 23.12.1899 og konfirmeret på dansk i 1914.

Ved Folketællingen i 1921 var hun tjenestepige hos sine forældre.

I 1925 boede hun fortsat hos forældrene og det fremgår af Folketællingen af hun modtog invaliderente og at hun året før havde opholdt sig i Haslev på Sjælland.

Den 18.11.1927 blev hun gift med Peter Christensen Bonde, der var født den 22.02.1899 i Mintebjerg, Hørup sogn, søn af gårdejer Peter C. Bonde og Marie Mathiesen, født Schmidt.

Peter Bonde havde måske været med som soldat i krigen, som en af de yngste. Der er ikke adgang til sessionsprotokollen for hans årgang og hans navn fremgår ikke som såret af de tyske tabslister.

Hans ældre brødre var krigsdeltagere. Den ene af dem faldt: Christian Christensen Bonde født den 18.09.1895 i Mintebjerg, Hørup sogn. Han gjorde tjeneste ved Infanteri Regiment nr. 118 og faldt den 15.11.1915 i Cerney, Frankrig.

Peter Bonde mistede også en af sine fætre i krigen: Hans Christensen Bonde, fra Mommark. Deres fædre var brødre.

Margaretha og Peter blev gift i Lysabild kirke, men det er ikke pastor Gyring, men derimod præsten Emmanuel Bang fra Haslev på Sjælland, der foretog vielsen. I Haslev havde Indre Missions en højskole, mon ikke Margaretha har været elev på skolen i 1924 og det er derfor præsten fra Haslev rejser til Lysabild for at forestå hendes vielse?

Ved Folketællingen i 1930 boede Margaretha og Peter i Mintebjerg sammen med Peters mor. Senere flyttede de til Fjelby.

Peter døde 1970 og Margaretha 1976. Det er hendes bror Johannes, der på familiens vegne har underskrevet dødsannoncen.

 

Læs om Christians brødre, klik her.