69 Peter Jørgensen Kryhlmand 1897 - 1917

Født den 20.09.1897 på Lebølgård i Tandslet sogn. Død den 25.09.1917 i Serbien. Infanterist. 2. Reserve Infanteriregiment. Graf Schwerin, kompagni 14.

Peter Kryhlmand.

Peters bedsteforældre, Peter og Anne Chatrine Kryhlmand.

Peters far, Jørgen P. Kryhlmand, som ung.

Peters far som ældre. Han var en af de syv dansksindede gårdmænd fra Lysabild sogn, som blevet taget som gidsler og fængslet på Sønderborg Slot. - Se beretning om gidseltagningen, klik, her.

Peter Kryhlmand var på efterskole i Vester-Vedsted.

Herunder billeder fra den Markedoniske front:

Peter Kryhlmand blev født i 1897, hvor forældrene boede på Lebølgård, som var moderens barndomshjem. Han blev derfor døbt i Tandslet kirke i oktober samme år.

Familien flyttede i 1899 til Lysabild, hvor de i første omgang boede i Højgårdens aftægtshus. I 1904 overtog de Højgården efter Peters bedsteforældre.

Kryhlmand var et almindeligt navn i Lysabild sogn. Ifølge traditionen stammer navnet fra et sted i Sarup, hvor vejen slår en bue - på sønderjysk et krøl eller kryl.

I 1753 kom Højgård i Neder Lysabild, en af de største gårde i sogne, ind i familien Kryhlmand. Ejeren Peter Ingemandsen var død og han efterlod konen Maren og flere børn.

Maren giftede sig året efter med Peter Jørgensen, en ungkarl fra Sarup, der havde tilnavnet Kryhlmand. Dette navn gik videre til hans stedsøn Jørgen, der 1778 overtog Højgård efter sin mor og stedfar.

Højgård gik derefter i arv fra far til søn, skiftevis Peter og Jørgen. Historien om Højgård og Kryhlmand kan læses på www.alsnissen.dk, klik her.

Højgården i Neder Lysabild, som kom i Kryhlmand-familiens eje fra 1753.

Peter var et svageligt barn, han var ofte syg. Han gik i skole i Lysabild og blev konfirmeret i Lysabild kirke – på dansk – i 1912 sammen med bl.a. Hans Christian Andresen og Jørgen Lorenzen, der også døde som preussiske soldater.

En vinter var han på efterskole i Vester Vedsted, men ellers var han tjenestekarl hos forældrene.

På grund af krigen blev han allerede som 18-årig indkaldt til ”Landstormsmønstring.” Af sessionsprotokollen fremgår, at han målte 1.61 m. og vejede 50 kg. Han havde et brystomfang på fra 76 til 83 cm.

Indkaldelse blev udskudt tre måneder, men snart fik han besked på at han i oktober 1916 skulle møde ved garnisonen i Bromberg for at gøre tjeneste ved II. Reserve-Bataillon Infanteri Graf Schwerin Regiment Nr.14.

Bromberg lå i provinsen Posen, dengang en del af Preussen. I dag ligger byen i Polen og hedder Bydgoszcz.

Mange flere fra Sønderborg Amt,  årgang 1897 skulle møde samme sted samme dag, bl.a. Jørgen Horne fra Skovby, som Peter var konfirmeret sammen med. De har været mange, der fulgtes ad i toget fra Sønderborg et par dage før de skulle møde i Bromberg.

Peter og flere af de andre blev sendt til videre uddannelse i Warszawa og blev snart derefter sendt til fronten i Makedonien. Efter et par måneder blev han syg og lå på flere lazaretter. Den 25.09.1917 døde han i Yskyb – i dag Skopje, hovedstaden i Makedonien.

Få dage før var han blevet 20 år.

Bromberg hvor Peter Kryhlmand fik sin militæruddannelse.

Peter Andresen Andersen, Neder Lysabild, der selv mistede to sønner i krigen, Hans og Peter, skrev i et mindeblad om Peter Kryhlmand:

" Peter var som barn svagelig og han havde allerede lungebetændelse inden han endnu var et år gammel. Denne sygdom gentog sig flere gange inden han var 12 år gammel, også hjernebetændelse havde han engang. Disse sygdomme hæmmede i høj grad hans udvikling.

Efter sin konfirmation opholdt han sig uafbrudt hjemme hos forældrene, hvor han efter evne tog del i arbejdet på gården med undtagelse af vinteren 1912 – 13, da han besøgte Vester Vedsted efterskole.

Peter indkaldtes som soldat den 15. oktober 1916 og kom til Bromberg i Garnison. I december samme år blev hans afdeling flyttet til Warschau hvor de blev videre uddannet.

Juleaften var han med til en fest - skrev han til forældrene - i et stort lokale der i Warschau, hvor der vekslede med tale og sange, også Nordslesvigere som var tilstede sang, efter opfordring af deres officerer, deres smukke julesange. De spiste kål og flæsk og drak øl til.

I februar 1917 blev han sammen med flere Nordslesvigere sendt til Makedonien. Han var kun et døgn ved fronten, så blev han afkommanderet til arbejde bag fronten. Jeg antager at såvel hans legemlige som åndelige kræfter ikke har kunnet slå til der.

I maj måned begyndte han at skrante, han led af blodgang og senere af malariafeber, men først den 8. juli kom han på et lazaret i Prelep.

Han skrev flere gange til forældrene om de ikke kunne hjælpe til med, at han kunne blive flyttet til Sønderborg, men det kunne ikke lade sig gøre.

Han længtes meget efter hjemmet og sine forældre i alle de uger og måneder han lå der på lazarettet. Ingen kunne han tale med på sit modersmål, alle hans omgivelser, og alle de mennesker han kom i berøring med, var fuldstændig fremmede for ham. Han blev stadig dårligere og han skrev, at han blev meget mager.

Den 17. september blev han med et lazarettog flyttet nordpå, men han måtte allerede udlades i Yskyb - vistnok af den grund at han var for svag til at tåle en længere rejse. - Han blev så atter indlagt på et militærlazaret.

En sygeplejerske på lazarettet har meddelt: I de ni dage han var her, var han kun lidt ved bevidsthed, men han led meget. Den sidste dag han levede, sagde han til en kammerat, at nu kom han snart hjem.

Peter havde sit "Ny Testament" med hjemmefra, og fik også stadig tilsendt et lille hæfte: "Et ord med på vejen."

Hans moder, som særlig havde stor indflydelse på sin dreng, indpodede ham fra lille af: Kærlighed til Vorherre Jesus, og da han altid beholdt sit barnlige sind, er jeg temmelig overbevist om, at han også der ude i sin ensomhed og nød, har søgt hen til Ham, som alene kan lindre al savn og smerte."

Peters forældre

Da Peters forældre i 1944 begge fyldte 70 år skrev avisen Hejmdal:


Boelsaftægtsmand Jørgen Kryhlmand og Hustru, f. Bertelsen, Lysabild kan i indeværende Måned fejre 70 Aars Fødselsdag, Hustruen den 22. og Manden den 28. I 1897 indgik de Ægteskab, og de har i mange Aar haft et godt Samliv, hvor god Økonomi og Virketrang har præget deres Livsførelse. Alderdommen har dog nu mærket dem en Del. Han har haft et Par Sygehusophold for Benbrud, hun har i mange Aar været plaget med Astma. Det sidste Aars Tid har hun været meget syg, men er dog nu nogenlunde, saa hun nok kan være med til at fejre Festen.

I forrige Verdenskrig var Kryhlmand en kort Tid Civilfange på Sønderborg Slot, men naaede dog ikke at blive Soldat. I Stedet for blev den eneste Søn en af Sognets Faldne. Saa Datteren og Svigersønnen driver Gaarden videre, hvor de Gamle slap. Dog har de Gamles Virketrang ingen Ende, stadig er de i fuld Aktivitet, saa vidt deres Evner tillader det.”

Moderen døde i marts 1945, og faderen i januar 1958.

Anne Cathrine Kryhlmand

Peter havde kun en søster, Anne Cathrine Kryhlmand, født den 21.12.1909 og døbt i Lysabild kirke i januar 1910.

Hun blev konfirmeret i 1924, og deltog også da mange fra konfirmandholdet, som traditionen er mange steder i Sønderjylland, samledes til guldkonfirmation i 1974.

I marts 1929 giftede hun sig med Andreas Iversen fra Hønkys i Egvad sogn og de blev forpagtere på slægtens Højgård.

Senere blev gården overtaget af deres ældste søn.

Andreas Iversen døde i august 1969 og Anna Iversen i december 1991.

Peters søster Anne Cathrine ses her på konfirmationsbilledet som nr. 2 fra højre i forreste række.