73. Andreas Christensen Lausen 1895-1915

Født i Pommersgård, Vibøge, Lysabild sogn den 06.06.1895. Død den 26.09.1915 i Rusland. Füsilier. Garde-Regiment zu Fuss Nr. 5, 11. kompagni.

 

                          Andreas Lausen.

Andreas´forældre: Andreas Christensen Lausen og Anne Marie, født Henningsen. Foto: Slægtsgårdsarkivet.

Mindestenen ved Lysabild Kirke. Foto: 100helte.

Pommersgård 1926 efter en større ombygning. Foto: Slægtsgårdsarkivet.

     Heimdal den 12.07.1974.

Hans Duus´kartotekskort.

Doris og Hans Duus. Foto: Slægtsgårdsarkivet.

Jyske Tidende den 18.01.1973,

Andreas Christensen Lausen blev født den 06.06.1895 som søn af Andreas Christensen Lausen og Anne Marie født Henningsen.

Faderen var en af de otte dansksindene mænd fra Lysabild sogn, der blev tilbageholdt som civilfange de første måneder af krigen, fordi de preussiske myndigheder anså dem for at være ”politisk mistænkte" - læs mere, klik her.

Forældrene var blevet gift i Lysabild kirke den 12.05.1885.

Faderen var gårdejer på den ene af de to gårde i Vibøge, der kaldes Pommersgård. Han var søn af Hans Christensen Lausen, hvis far Laus C. Lausen havde købt gården i 1824.

Pommersgård, som den så ud da Andreas blev født. Foto: Slægtsgårdsarkivet.

Den unge Andreas blev konfirmeret på dansk den 20.03.1910 sammen med 14 andre drenge. Søndagen før var seks drenge blevet konfirmeret på tysk. De har sikkert alle være soldater og været med i krigen. Fem foruden Andreas faldt.

Efter konfirmationen var Andreas på efterskole i Vester Vedsted og tjente derefter hos forældrene. Han havde planer om at komme på dansk højskole i Ryslinge på Fyn, men pga. krigen blev det ikke til noget.

Han var til session i december 1914. Af protokollen fremgår, at han målte 1,79 m. og vejede 60 kg. Den foreløbige beslutning var, at han skulle gøre tjeneste ved gardeinfanteriet og den 11.05.1915 blev han indkaldt til 5. Garde Regiment zu Fuss, der var hjemmehørende i Spandau ved Berlin.

Da han faldt den 26.09.1915 ved Ogorodniki, gjorde han tjeneste ved dette regiments 11. kompagni.

Ogorodniki lå dengang i Rusland, i dag er det en del af Hviderusland.

Hans far skrev et mindeblad om ham:

- "Andreas Chr. Lausen var født den 6. Juni 1895. Blev efter sin Skoletid konfirmeret i Marts 1910. Besøgte Vester Vedsted Efterskole i Vinteren 1910 til 11. Dernæst arbejdede han hjemme paa sin Faders Gaard ved Landvæsenet, som var hans Lyst. Saa kom Krigen, og han var af dem som først kom til Session, hvor han blev udtaget til Gardeinfanteri. Hans Uddannelse til Soldat blev fuldbyrdet i Spandau. Det var ham et Skaar i hans Plan, han havde lagt for sin fremtidige Uddannelse. Han havde selv søgt sig en Plads til Ryslinge Højskole for Vinteren 1914 og 15 og han var bleven antaget der som Elev, hvortil han glædede sig meget. Han var et glad og godt ungt Menneske, der tog livlig Del i alle Ungdomsforeninger Foranstaltninger; saa Jeg havde det bedste Haab om, at han med Tiden kunde blive et godt og dygtigt Medlem af vort Folkesamfund naar han havde faaet Lov til at udvikle sig i hans Planer, han havde lagt sig for Fremtiden. Jeg har altid kun havt Glæde af ham, hvorfor hans pludselige Død kom mig saa smertefuldt som aldrig vil glemmes af mig, hans Fader.

A. Lausen

Ære være hans Minde”

 

Andreas´navn på Marselisborg-monumentet. Foto: 100helte.

Billeder fra Østfronten 1915. Foto: Internettet.

Søskende:

Hans Christensen Lausen blev født den 8.10.1886. Han døde 19 år gammel på sygehuset i Sønderborg. På dette tidspunkt var han tjenestekarl i Avnbøl i Ullerup sogn.

Anne Kathrine Lausen blev født den 11.10.1887, hun døde kun 6 år gammel i 1894. Broderen Peter har i en beretning om slægten skrevet, at både Hans og Anne Kathrine døde af difteritis.

Peter Christensen Lausen blev født den 14.10.1890 og blev konfirmeret  i 1905. Han var til session i 1910, 1911 og 1912. De første to år fik han et års udsættelse. Han målte 169 cm og vejede 65 kg. I 1910 blev det bestemt, at han skulle aftjene værnepligt ved det motoriserede artilleri, i 1911 var beslutningen ændret til infanteriet.

Han blev indkaldt til infanteriregiment nr. 59 den 16.10.1912, her var tjenestetiden to år, så han var soldat da krigen brød ud. Han nævnes som lettere såret i en tabsliste den 12.01.1915.

Peter blev gift den 05.08.1919 med Anne Marie Petersen, der var datter af Hans Petersen og Cathrine Marie, født Bertelsen. Hendes forældre havde en gård i Lysabild. To af Anne Maries brødre og tre af hendes fætre faldt i krigen:  Peter PetersenSophus PetersenChristen PetersenMathias Petersen og Peter Petersen.

Peter og Anne Maries bryllup i 1919. Foto: Lysabild Sognearkiv.

Peter og Anne Marie fik tre børn, en søn og to døtre. Sønnen, Andreas Chr. Lausen, der var født den 19.07.1920 blev i 1946 gift med Marie Mai, født i Skovby den 05.11.1919, hun var datter af husmand Andreas Mai i Drejby på Als.

De overtog Pommersgård i forpagtning i 1946 og som ejere 1948. Anne Marie døde i 1946 og Peter i 1974.

Doris Lausen blev født den 03.12.1893 og konfirmeret i 1908. Hun blev den 18.12.1919 i Lysabild kirke gift med gårdejer Hans Duus fra gården Fredensborg i Lysabildskov.

Hans Duus var født den 22.06.1892 og havde også været med som soldat i krigen. Af sessionsprotokollen fremgår, at har var til session tre gange, de to første år fik han et års udsættelse. I 1914 blev det bestemt, at han skulle være Krankenwärter (sygepasser). 

Af en tabsliste den 24.08.1916 fremgik, at har hørte til Reserveregiment nr. 84 og at han var savnet. Senere fremgik det af en ny tabsliste, at han var i fangenskab.

Ifølge kartoteket over krigsfanger, var han engelsk fange i England og kom ligesom mange andre krigsfanger hjem igen i 1919 med fragtskibet M/S Primula, der var et af de DFDS-skibe, som sejlede mange ture med krigsfanger og flygtninge.

Hans Duus blev sejlet hjem fra fangelejren i England med skibet Primula. Udklip fra Berlingske Tidende 19.03.1919.

M/S Primula tilhørte rederiet DFDS. Den 12.03.1919 afsejlede skibet fra Hull i England med 300 sønderjyske krigsfanger. Tre dage senere ankom skibet til København, hvor sønderjyderne fik en heltemodtagelse. Skibet sejlede flere ture til og fra England med krigs- og civilfanger. Det hjembragte bl.a. 40 danske ammunitionsarbejdere, som havde arbejdet i den engelske krigsindustri og som blev udvist da krigen sluttede. En stor gruppe kinesere og japaner blev hentet Warnemünde. De havde arbejdet bag de allierede linier og var taget til fange af tyskerne. Kineserne og japanerne ville i land under et stop i København, hvilket gav anledning til uroligheder,  hvor det danske politi måtte trække stavene. Foto: Internettet.

Hans Duus var medlem af DSK og af Feltham-Foreningen. Feltham-lejren for dansksindede sønderjyder i den sydvestlige del af London, blev oprettet i april 1916 på initiativ af gymnastikdirektør N.H. Rasmussen og i samarbejde med den danske sømandspræst i Newcastle L.A. Troensegaard-Hansen.

Lejren rummede også afdelinger for andre ”friendly enemies,” fanger fra Polen og fanger fra Alsace-Lorraine, som også have gennemlevet en tysk okkupation af deres landsdele forud for 1. Verdenskrig. Og ligesom Sønderjylland havde de også et ønske om at komme tilbage til deres moderland.

Hans Duus døde i 1973. Doris døde i 1983.

 

Den yngste af Andreas´ søskende, Christen Christensen Lausen, der var født den 27.03.1899, døde i juni samme år. 

Jyske Tidende den 04.01.1983.