90 Sophus Petersen 1892 - 1915

Født den 05.03.1892 i Lysabild, Lysabild sogn. Død den 16.06.1915 i Frankrig. Infanterist. Musketér. 36. regiment, 2. kompagni og Füsilierregiment nr. 86, 2. kompagni.

Sophus Petersen.

Sophus Petersen var elev på Vester Vedsted Efterskole ved Ribe.

Tandslet kirkebog - ægteskab mellem Christen og Cathrine Marie Petersen.

Anne Marie giftede sig med Peter Lausen, som kom fra Pommersgård.

Gården Lysabildgade 81.
 

Mathias Petersen.

Mathias' indmeldelseskort i DSK.
 

Udsnit af billede th. Mathias Petersen med kone og barn.

Sophus Petersen blev født 05.03.1892 som forældrenes syvende barn.

Han blev døbt i Lysabild kirke den 13. april samme år.

En af fadderne ved dåben var Peter Sophus Paulsen fra Holballe i Tandslet sogn, der var gift med faderens faster. P. S. Paulsen var tilbageholdt som civilfange i begyndelsen af krigen ligesom Peter Andersen - se Lysabild & krigen.

Sophus gik i Lysabild skole og blev konfirmeret i kirken palmesøndag 1906. Fire af hans medkonfirmander døde også som soldater i krigen:  Peter Hansen fra Skovby, Peter Tychsen fra Mommark, Jacob Lassen fra Nypøl og Jørgen P Krogh fra Lysabildskov.
 

Hans far har skrevet et mindeblad om ham:

”Sofus Petersen blev født den 5. marts 1892 i Lysabild, blev konfirmeret af Pastor Vogel Palmesøndag 1906. Den første Sommer var han hjemme hos Forældrene, og om Vinteren besøgte han Vester Vedsted Efterskole, hvor han tilbragte en nyttig og lykkelig Tid. I foråret 1907 kom han i Manufakturlære ude ved Bossen & Bock i Sønderborg. Han arbejdede med Lyst, og gik to Gange om Ugen i en Skole for unge Mænd. Han tog også ivrig del i Gymnastikken.”

Sophus var til session 1912, 1913 og 1914. Han blev indkaldt i oktober 1914 og sendtes i marts 1915 til fronten.

Sophus Petersen var uddannet i manufaktur hos firmaet Bossen & Bock som også havde en afdeling i Sønderborg.

Faderen fortæller videre i mindebladet:

" Ved Krigens Udbrud opholdt han sig i Haderslev, hvorfra han blev indkaldt som Soldat den 10. oktober 1914.

Hans Uddannelsestid skete i Flensborg, den var ikke særlig streng, og den faldt ham let, han var flere Gange i Udlov (orlov) til sit Hjem i Lysabild.

Den 3. marts 1915 maatte han rejse med Transporttoget fra Flensborg til Frankrig, for aldrig mere at vende tilbage.

Sofus Petersen levede altid i den inderligste Forbindelse med Hjemmet, Forældrene og Søskende, dette vidner hans mange Breve om; han skrev næsten et Brev hver Dag, eller ogsaa et Kort, han havde knyttet et godt Venskab med tre nordslesvigske Kammerater, som altid holdt trolig sammen.

Det sidste Brev, som var skrevet den 16 juni kom med hans Sager hjem hvor han takkede hjertelig for Pakker og Breve.

Han skrev: vi har marcheret de sidste 3 Dage, nu er vi endelig kommen til Bestemmelsesstedet nemlig til det 86. tyvende Regiment, som er bleven angrebet de sidste Dage.

Vi er her i en lille Landsby, her kommer en mængde fanger igennem, der er Franskmænd, og mange slags af den sorte Race.

Sidste Nat laa Lars Jensen og jeg i en Chaussegrøft og sov. Kl 1½ matte vi afsted videre. Ellers Alt vel men haaber snart, at det er forbi med denne Tid.

Med Haabet om snarlig Fred og Gensyn sender Eder alle de kærligste Hilsener. Eders Sofus."

Brødre og søstre

Hans Petersen og Cathrine Marie fik syv børn udover Peter og Sophus, der faldt i krigen. De fem sønner var alle med som soldater i krigen og de to døtre giftede sig med mænd, der havde mistet hhv. en broder og to brødre i krigen.

Alle børnene har gået i Lysabild skole:

Christen Petersen blev født den17.10.1884 og konfirmeret i 1903 i Lysabild kirke. Han var til session i 1904, 1905 og 1906, da var han tjenestekarl i Lysabild. Han fik de første år et års udsættelse og tredie år blev afgørelsen, at han ikke skulle indkaldes, men tilknyttes landstormen ("Landsturm mit Waffe"), en slags hjemmeværn.

Da krigen brød ud blev han alligevel indkaldt. Christens navn er ikke fundet i lister over sårede eller tilfangetagne.

Han giftede sig i oktober 1906 med Cathrine Marie Petersen fra Tandslet. De overtog en gård i Ertebjerg, Tandslet sogn. Farbroderen Mathias Petersen fra Skovby, er den ene af forloverne.

I 1923 fremgår det af en notits i avisen Hejmdal, at Christen får overdraget fødegården i Lysabild af sin mor, der var blevet enke i 1921, og at Christens lillebror Hans, forpagtede gården i Ertebjerg. Moderen døde 1928.


Jørgen Petersen blev født den 01.03.1886. Farbror Mathias Petersen fra Skovby er den ene af fadderne ved dåben den 7. april. Han blev konfirmeret palmesøndag 1900.

Da han var til session i 1906 var han tjenestekarl på Skodsbølmark i Broager sogn. Han fik et års udsættelse, men året efter i oktober indkaldtes han til aftjening af værnepligt. To  år ved fodtropperne.

Da krigen brød ud måtte han igen stille til tjeneste som soldat. Han er ikke fundet i de tyske lister over sårede eller tilfangetagne.

Den 16. april 1920 giftede han sig med Anne Marie Christensen, datter af Andreas Jørgensen Christensen og Anne Margrethe Petersen. Storebroder Christen er den ene af forloverne.

Jørgen og Anne Marie overtog svigerforældrenes gård, Vestergård på Skovby Mark. De døde begge i 1969 hhv. den 19. maj og den 15. oktober.

Vestergaard på Skovby Mark, som Jørgen og Anne Marie overtog og drev.

Anne Marie Petersen blev født den 16.11 1887 og blev konfirmeret i1902.

I august 1919 giftede hun sig med Peter Christensen Lausen fra Pommersgaard ved Vibøge, søn af Andreas Lausen og Anne Marie født Henningsen. Han var født 14.101890.

Peter havde også deltaget som soldat i krigen, og hans lillebror Andreas Lausen faldt på Østfronten i september 1915.

En tabsliste i januar 1915 fortæller at underofficer Peter Lausen ved Infanterie-Regiment 59 er blevet let såret.

Peter og Anne Marie overtog i 1924 Pommersgård efter hans far. De havde været forpagtere på gården siden 1919. Anne Marie døde i marts 1946.

Der er to gårde i Lysabild sogn, der kaldes Pommersgård, den ene var i flere generationer ejet af familien Lausen

Hans Petersen blev født den 15.03 1889. Han var til session i 1909, 1910 og 1911. Han målte 1.68 m. og vejede 80 kg. Afgørelsen var  fodartilleriet, men der er ikke nogen dato for indkaldelse. Under krigen er han med som krigsdeltager.

I juni 1923 giftede han sig i Tandslet kirke med Marie Cathrine Duus, født 28.03.1897. Hun er datter af Christian Jørgensen Duus og Anne Christine, født Hansen i Lysabildskov. Vielsen foretoges af pastor Gyring, der var præst i Lysabild.

Hans er da forpagter på den gård hans broder Christen ejede i Ertebjerg i Tandslet sogn. Christen var den ene af forloverne.

I 1926 flyttede Hans og Marie Catrine til Lysabild, da købte de en gård af Jørgen Hansen (Lysabildgade 81).

Notits i avisen Hejmdal 11.2.1926: "Gdr. Jørgen Hansen, Lysabild har solgt sin Gaard til Forpagter Hans Petersen Ertebjerg, for 72.000 kr. og en aarlig Aftægt. Gaardens Størrelse er 15 Hektar Agerland og 4 Hektar Eng. Overtagelsen skete straks."

Både Hans og hans kone døde 1969, hhv. 8. oktober og 29. januar.

 

Mathias Petersen blev født 19.05.1890 og blev konfirmeret i 1905.

Han var til session i 1910, 1911 og 1912. De første år fik han udsættelse, men i oktober 1912 indkaldtes han til aftjening af værnepligt og han deltog også som soldat under krigen.

Han var efter krigen medlem af DSK (Dansksindede sønderjyske krigsdeltagere). Af medlemskortet fremgår, at han var han tilknyttet 4. Garde Grenadier Regiment i Berlin som Grefreiter med tjeneste både ved Øst- og Vestfront og at han modtog Jernkorset, en Hohenzoller Orden og en bulgarsk Sølvorden.

Efter krigen giftede han sig i maj 1920 med Marie Dorothea Kock, der var født 24.10.1891.

Hun var datter af gårdejer Jørgen Peter Kock og Anne Marie, født Kock. Mathias´ bror Christen var den ene af forloverne.

Svigerforældrene ejede Bygegård på Kjær Vestermark i Ulkebøl sogn.

Gården var blevet skudt i brand ved krigen i 1864. Netop i området hvor gården ligger var der kampe under landgangen på Als den 29. juni1864.

Gården blev bygget op igen, men i 1908 brændte bygningerne igen. Denne gang en brand påsat af en pyroman, der hærgede på egnen i de år.

Der blev bygget nyt og i 1925 overtog Mathias og Marie Dorothea gården. I 1953 forpagtede en datter og svigersøn gården.

I 1962 fremkom planer om, at jorden fra Bygegård og fire andre gårde på Kær Vestermark skulle være øvelsespladser for Sønderborg Kaserne. Trods protester, blev gårdene eksproprieret i 1964.

Mathias og Marie Dorothea og datteren og svigersønnen flyttede til Lambjergskov i Hørup sogn.

Bygegårds velholdte bygninger brugtes af militæret til kommandocentral. I 2014 overtog Sønderborg kommune arealet, og bygningerne skal fremover anvendes af hjemmeværnet.
 
Mathias døde i Hørup i 1966 og hans kone i 1990.

 

Bygegård ca. 1928 – Mathias og Dorothea med datteren Marie længst til højre. Svigerforældrene længst til venstre.
 

Andreas Petersen blev født den 30.03.1894 og konfirmeret i 1908.

Ligesom broderen Sophus blev han uddannet inden for handel.

Da han var til session var han kommis og boede i Haderslev. Han blev indkaldt i maj 1915 til regiment 84. 

Ifølge en tabsliste i april 1918 kom han i fangenskab. Der oplyses desværre ikke hvor og han er ikke fundet i fangekartotekerne. Det fremgår at han var "Kranktr.", mon ikke det betyder at gjorde tjeneste som sygepasser.

Efter hjemkomsten flyttede han til København, hvor han arbejdede i manufakturbranchen.

Han er fra juni 1919 registreret i politiets registerblade (det daværende  folkeregister) som købmand og manufakturist. I september 1922 er han frameldt (flyttet) til Varde, hvor han blev bestyrer af Magasin du Nords butik i byen.

Senere overtog han selv butikken, der ændrede navn til Magasin Petersen.
I oktober 1923 blev han gift med Metha Jacobsen. Hun var født 25.04.1901 som datter af Jens Hansen Jacobsen og Jensine, født Jepsen. Hendes far var hotelejer i Varde.

Andreas Petersen blev en driftig mand i Varde. Da han blev 60 år i 1954 nævnes i avisen, at han havde: ”oparbejdet en meget betydelig forretning inden for manufaktur”.

Samme år købte han endnu en forretning i byen, hvor en af hans sønner indrettede en boligudstyrsforretning.

I 1956 var han den største skatteyder i byen. Han døde pludselig samme år, kun 62 år gammel. Der var lang omtale om ham i avisen Vestjyden, hvor der bl.a. skrives:

”I 1922 overtog han sin kendte forretning på Torvet i Varde, og dygtigt og solidt har han gennem årene drevet denne forretning frem til den førende på området. Flere gange er der foretaget udvidelser, den sidste, der var meget omfattende, for et par år siden.

Andreas Petersen stiftede i 1945 Varde tekstilhandlerforening og blev dens formand, en post han beklædte til sin død. Han var medlem af bestyrelsen for Varde handelsstandsforening og i bestyrelsen for Varde Bank. Han havde stor interesse for socialt arbejde, navnlig som det praktiseres på Kofoeds skole.”

Marie Cathrine Petersen var yngste af søskendeflokken, født 26.04.1900. Hun blev konfirmeret 1914.

Ved Folketællingen i 1921 var hun tjenestepige hos sine forældre på gården i Lysabild. I 1925 er hun husassistent hos sin mor, der er blevet enke.

Den 14.02.1930 giftede hun sig i Lysabild kirke med Andreas Andersen fra Fælledgård i Lysabildskov, der var født 14.09.1899, og som også havde deltaget som soldat i krigen.

Han havde mistet to brødre på Vestfronten: Jørgen Andersen  og Peter Andersen.  Hendes svoger Peter Lausen fra Pommersgård var denne ene forlover. Den anden forlover var bagermester Max Seehusen fra Skovby, der var gift med Andreas` søster Kathrine.

Marie Kathrine og Andreas overtog Andreas´ fødegård – hun døde 1974 og hendes mand 1980.

Læs om Sophus Petersens forældre m.fl. - klik her